Zaštita privatnosti osobnih podataka

ZAŠTITA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18, odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, Humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ sa sjedištem u Osijeku, Rokova 17, upisano u Registar udruga pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, pod registarskim brojem (RB): 14003297, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 05085140894 (u daljnjem tekstu: Udruga), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih korisnika, izradila je Politiku o zaštiti privatnosti.

1. Način korištenja osobnih podataka

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.rijekaljubavi.hr (u daljnjem tekstu: web stranica) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka bilo kojih od dionika, te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih osobnih prava, kao i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu. Udruga neće biti odgovorna za način korištenja web stranice, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

1. Izravno od korisnika u smislu izričitog pristanka i davanja privole u svrhu korištenja osobnih podataka
2. Neizravno prilikom korisničke uporabe web stranice (www.rijekaljubavi.hr)

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom prikupljanja podataka korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

1. Ime i prezime
2. Adresu prijavljenog prebivališta/boravišta na području Grada Osijeka
3. Telefonski broj
4. OIB
5. E-mail adresu
6. Imena/osobni podaci maloljetne djece, prikupljena od strane roditelja ili skrbnika

Prilikom prikupljanja podataka korisnik neizravno daje sljedeće osobne podatke:

1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Internet pretraživačkih servisa

Korištenjem prikupljenih informacija i prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem
web stranice mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

– sastavljanje lista donacija prikupljanih za svrhe podjela osobama i kućanstvima u socijalnoj potrebi
– sastavljanje popisa osobnih imena osoba i kućanstava u socijalnoj potrebi
– sastavljanje evidencijskih lista osoba u socijalnoj potrebi u svrhu internih evidencija
– dodjele humanitarne pomoći i projekata

4. Prosljeđivanje osobnih podataka

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem web stranice mogu prosljeđivati:

– tijelima javne uprave i drugim javno – pravnim tijelima u svrhu evidencije, praćenja ili pribavljanja tehničke ili materijalne pomoći za socijalno ugrožene
– poslovnim partnerima u svrhu pribavljanja tehničke ili materijalne pomoći za socijalno ugrožene
– nadležnim tijelima u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

5. Zadržavanje osobnih podataka

Udruga će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.